İLETİŞİM

Ülker Bisküvi San. A.Ş, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ülker Bisküvi San. A.Ş, (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket tarafından kimlik bilgisi (adınız ve soyadınız), iletişim bilgisi (e-posta adresiniz, telefon numaranız, il, ilçe ve ülke bilginiz), tarafımıza iletilen görüş/öneri/talep/mesaj ve işlem güvenliği bilgisi kategorilerinde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmek, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirilmek, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Görüş/öneri/talep/mesaj ve şikâyet bildiriminizi almak, değerlendirmek, yönetmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bu taleplerinizi neticelendirmek ve bunlara yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

- Web sitemizdeki ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde mobil uygulamamızdaki kullanım tercihlerinizi ve gezinti geçmişinizi (cookie) belirlemek,

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

Açık rızanız olması halinde;

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri gerçekleştirmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,

- İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam ve bu kapsamda iletişim kurmak
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla ilgili iş birimine, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara,

- Denetim ile ilgili iç denetim birimi ve bağımsız denetçilere,

- Görüş/öneri/talep/mesaj ve şikâyetlerinizin yönetilebilmesi için oluşturulmuş olan Müşteri İletişim Merkezi kapsamında hizmet aldığımız kişi, kurum ve kuruluşlara,  

- ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Açık rızanız olması halinde;

 1. Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, pazar analizlerinin yapılabilmesi, ortak dijital kampanyaların yürütülmesi, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin pazarlanabilmesi amacıyla hizmet aldığımız ajanslarımıza, danışmanlarımıza ve yurtdışı kaynaklı altyapıya sahip tedarikçilerimize,
 2. Şirketimiz ile yapmış olduğunuz sözleşme veya işlemler hakkında bilgilendirmeye yönelik e-posta veya SMS bildirimlerinin yapılabilmesi için hizmet aldığımız yurtdışı kaynaklı altyapıya sahip tedarikçimize,
 3. Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, segmentasyon yapılması ve sizlerle beğeni ve tercihleriniz doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, sizlere ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresine ticari elektronik ileti onayınıza istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıklarınız doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına,
 4. Sizlerin memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla pazar araştırması yapacak şirketlere,
 5. Web sitesi ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, çerez (cookie) hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza,
 6. KV2K Perakende Müşteri Hizmetleri A.Ş. (KV2K) veya KV2K’nın anlaşmalı olduğu iş ortaklarına ait ürün ve hizmetlerinin web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak; yukarıdaki bentlerde yazılı amaçlar dahilinde; KV2K veya KV2K’nın anlaşmalı olduğu söz konusu iş ortaklarına, üye işyerlerine, tedarikçilerine, kendi ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için Yıldız Holding A.Ş ve iştiraklerine; Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve iştirakleri ile bunların hizmet aldıkları yurtdışı kaynaklı altyapıya sahip tedarikçilerine,

6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, çağrı merkezlerimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla başta açık rıza, sözleşmenin ifa edilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Ülker Bisküvi San. A.Ş,‘nin Şirket Yazışma Adresi verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ŞİRKET’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak “Şirket resmi KVKK mail adresi” kvkk@ulker.com.tr e-posta adresine veya “Şirket kep mail adresi” ulkerbiskuvi.muhasebe@hs03.kep.tr Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.